Eurofondy

Prijímateľ
Názov: PROBAMI s.r.o.
Sídlo: Moravské Lieskové 1381, 916 42 Moravské Lieskové
IČO: 48278238

Názov projektu
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti PROBAMI s.r.o.
Hlavný cieľ projektu: Strategickým cieľom projektu je "vznik novej konkurencieschopnej spoločnosti PROBAMI s.r.o.“.

Výška finančného príspevku: 133 777,20 EUR
Miesto realizácie projektu: Nové Mesto nad Váhom
Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenská inovačná a energetická agentúra
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

Operačný program: Výskum a inovácie
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
Investičná priorita: 3. 1 Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov
Špecifický cieľ: 3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP

Výstavba zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie PROBAMI s.r.o.

Záznam z prieskum trhu stiahnuť súbor

kontakt

PROBAMI s.r.o.

Prevadzka firmy:
Trenčianska 67
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Pracovná doba:
7:00- 15:00 (prípadne podla dohovoru)

Marcel Bača: tel.: +421 905 167 337
Tomáš Mikláš: tel.: +421 917 203 312

E-mail: probami@probami.sk

Sidlo firmy:
1381, 916 42 Moravské Lieskové
IČO: 48278238 IČ DPH: SK2120113732
DIČ: 2120113732© OpenStreetMap contributors
OCHRANA SÚKROMIA